Punk Rock

เป็นการเล่นในแบบรุนแรง หยาบ หรือ ตะโกน ก่น ด่า บ่น แต่ในเนื้อเพลง จะเป็นแนวแฝงนัยยะแห่งความต่อต้านและเป็นเลิศ เพลงแนวนี้ส่วนใหญ่จะถูกปฏิเสธจากดนตรีที่อยู่ในกระแสหลักของแนวเพลง การร้องท่อนประสานเสียงนับเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของ แนวเพลงนี้ และ มีแนวเพลงแตกแขนงไปได้หลายทิศทางเพิ่มเติมบางส่วนเข้าไปเป็น New Wave ,  Post Punk , Hardcore Punk จนล่าสุด ถูกปรับเปลี่ยนจนเป็นแนวดนตรี Alternative Rock